ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

          ตามที่วิทยาลัยภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้ที่สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

          บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct    จึงขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 075-7770-136-7 ต่อ 141 อีเมล์ journal.sct@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.