วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

        ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการด้านสิทธิบัตร 2 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยู่ในช่วงระยะเวลาคัดค้าน ได้แก่ 1.) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ 2.) สิทธิบัตรออกแบบ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถค้นคว้าได้
  2. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุแล้วไกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก 5 ปีข้างหน้า และสามารถนำรายละเอียดสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iptthailand.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย