ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพราะซำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพราะซำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพราะซำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้ ให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงานประกวดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

        ต่อมา กรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการติดเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ กรมป่าไม่จึงได้ขยายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.forest.go.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.