ประชาสัมพันธ์ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบายที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ดาวโหลดไฟล์
(1) สำเนาหนังสือ สวก.pdf
(2) ผลงานวิจัย.pdf

ทั้งนี้ หากนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ สวก. ทราบเป็นทางการด้วย เพื่อดำเนินการรวบรวม และติดตามผลกระทบ (Impact) หลังการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร 02-333-3700 ต่อ 5010 (ภราดา)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย