ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาเรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal” ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถาเรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ต้องวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไรและอย่างไร” และคุณแซม ตันสกุล ปาฐกถาเรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศ สู่อนาคต” ซึ่งในการประชุมมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จำนวน 20 Sessions กลุ่มที่เปิดรับบทความ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สามารถส่งบทความฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขยายระยะเวลารับบทความถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย