ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

          มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc16/

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 NU Research Foresight: Beyond 30 years

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร กลุ่มผลงาน (1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)วิทยาศาสตร์สุขภาพ (3)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สามารถเข้าชมการถ่ายทอดการนำเสนอผลงาน

ผ่าน Microsoft Teams

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.