ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Spread the love
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research  พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย