ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Spread the love
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          ตามที่เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีมติให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 : นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษกิจฐานราก” ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ให้กับทุกท่าน โดยสามารถส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์ หมายเลขโทรศัพท์ 063 614 2425 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://ms.psru.ac.th/nims2021 

ข้อมลูเกี่ยวกับการประชุม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ขอเชิญชวนผู้เรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และครั้งที่ 3: วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (10th National and 3rd International Conference Management Sciences 2021: Innovation Management for Enhance the Local Economy) โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพ  กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หัวข้อการนำเสนอ
1. International papers
2. กลุ่มด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
3. กลุ่มด้านนิเทศศาสตร์
4. กลุ่มด้านการบัญชี การเงิน
5. กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์
6. กลุ่มด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
7. กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
8. กลุ่มด้านสหวิทยาการ

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการนำเสนอวันที่  15 พฤศจิกายน 2563หลังวันที่  15 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป
นักศึกษาอาจารย์ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไปนักศึกษา
ผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติUSD 100USD 50USD 150 USD 100
รูปแบบบรรยาย 2,000 บาท500 บาท2,500 บาท1,000 บาท
รูปแบบโปสเตอร์1,500 บาท500 บาท2,000 บาท1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)500 บาท500 บาท500 บาท500 บาท

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster)

1. ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 80×120 เซนติเมตร มาด้วยตนเอง
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะ 1 เมตร เนื้อหาประกอบด้วย
• ชื่อเรื่อง
• ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
• บทคัดย่อ
• บทนำ
• วิธีดำเนินการวิจัย
• ผลการวิจัย
• อภิปรายผล
• บรรณานุกรม
• กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
3. การติดโปสเตอร์ โดยจะเปิดให้ผู้นำเสนอผลงานเข้าสถานที่จัดงานประชุมในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 21.00 น. โดยคณะกรรมการจัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดโปสเตอร์ให้กับผู้นำเสนอผลงาน และจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว
4. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงานให้จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานตลอดระยะเวลาการจัดงานประชุมวิชาการ
5. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
2. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 5 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 5 นาที
3. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 10 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 10 นาที
4. เมื่อหมดเวลานำเสนอ 15 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกหมดเวลา ขอให้ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอ และเตรียมตัวตอบคำถาม ใช้เวลา 5 นาที
5. บทความที่นำเสนอ จัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ขึ้นไป
6. ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยาย ให้นำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
7. หากผู้นำเสนอไม่นำไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการนำเสนอของท่าน โดยให้สิทธิ์ผู้นำมาลงทะเบียนไฟล์ไว้ก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและเป็นไปตามกำหนดเวลาการนำเสนอที่ได้แจ้งไว้

*หมายเหตุ มีการพิจารณาและให้รางวัลในการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

คำแนะนำการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. ผู้นำเสนอผลงานควรเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง (ถ้ามี)
2. หากผู้นำเสนอผลงานประสงค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องนำเสนอ กรุณาจัดทำไฟล์นำเสนอ ดังนี้
2.1 จัดทำไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2.2 ตั้งค่าหน้าแสดงผล (Slide size) เป็นขนาดมาตรฐาน 4:3
2.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) มาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เช่น TH SarabunPSK เป็นต้น
2.4 การบันทึกไฟล์ Save as เพื่อใช้การนำเสนอ สามารถเลือกจัดทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) หากต้องการนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint หรือประกอบกับมีการใช้ Animations ร่วมด้วย ควร Save as เลือกชนิดการบันทึกเป็น PowerPoint Show (*.pps) หรือ (2) หากต้องการนำเสนอแบบข้อความ/รูปภาพทั่วไปให้เลือกการบันทึกเป็น PDF (*.pdf)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.