วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะ

รายละเอียด

  • สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
  • ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://research.dru.ac.th/archives/1903

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โทร 0-2890-1801 ต่อ 20820

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย