ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

        สำนักงานคณะกรรมการส่งแสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศ ในการนี้ สกสว. จึงได้กำหนดให้จัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลังวิกฤต เพื่อพลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านระบบ zoom และสามารถลงทะเบียนที่ https://www.tsrievent.com/ ได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย