ประชาสัมพันธ์งาน Education ICT Forum 2020, งาน Healthcare Technology Summit 2020, งาน AI&IOT Summit 2020 และ งาน Smart City Summit 2020

Spread the love

ประชาสัมพันธ์งาน Education ICT Forum 2020, งาน Healthcare Technology Summit 2020, งาน AI&IOT Summit 2020 และ งาน Smart City Summit 2020

                    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด งาน April Series 2020 ซึ่งจะประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit ภายใต้แนวคิดหลัก Current Issues in Digital Transformation for Healthcare งาน Education ICT Forum ภายใต้แนวคิด หลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy งาน AI & IOT Summit 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก A Game-Changer That Shifts The Business Landscape และงาน Smart City Summit ภายใต้แนวคิดหลัก Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวที่สําคัญในการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบ อุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก ช่วยผลักดัน และอัพเดทให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ และนําสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วย digital technology เพื่อนําไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม เพิ่มระดับผลิตภาพของทุก อุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์ ให้สามารถทํางานร่วมกับนวัตกรรม Al + lol เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงร่วมผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + IoTs เพื่อสร้างและดึงดูดให้ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างสร้างสรรค์ และ เหมาะกับท้องถิ่น

รูปแบบการจัดงาน

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
  • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
  • การสัมมนาวิชาการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
  • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชียวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยี จากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอที

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.