ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

Spread the love

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี

ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  1. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  2. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  3. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  4. การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 212
E-mail: Napaporn.c@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย