ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science: JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา นั้น

ในการนี้ วช. ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  1. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
  2. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
  3. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11591

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ประกาศทุน.pdf

2. ขอบเขตการการสนับสนุนทุน JSPS ปี 66.pdf

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์.docx

4. คู่มือนักวิจัย.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 204
Email. kanruethai.r@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย