วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของประเทศด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบหมุนเวียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การกำหนดมาตรการและมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบโรงงานและผลกระทบต่อประเทศ ตลอดจนแนวทางการจัดการปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ

          ในการนี้สำนักประสานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย และแบบฟอร์มประวัติแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย (Concept Proposal) และแบบฟอร์มประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก โดยส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังสำนักประสานฯ ได้ที่อีเมล์ erc.kmutt@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ shorturl.at/vJYZ3  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย