ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล และ (2) ค่านิยมในสังคมไทย

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ โดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

แบบเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.culture.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1308

โทรสาร 0 2245 3059

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.