วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4
(4th SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand)
ภายใต้หัวข้อ : Thailand Wellness for World Aesthetic Hub
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 (4th SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ภายใต้หัวข้อ : Thailand Wellness for World Aesthetic Hub ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Wellness & Anti-aging Medicine, Aesthetic, Integrative Medicine เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และส่งเสริมแนวทางเวชปฏิบัติในแขนงนี้
  • เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสุขภาพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โทร. 02-954-7300 ต่อ 853
โทรศัพท์. 092-2537470 (คุณญดา)
โทรศัพท์. 094-5499337 (คุณชนานันท์)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย