วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On Computing : AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The Asia Joint Conference on Computing : The 5th AJCC 2024)

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On Computing : AUC2 2024)
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The Asia Joint Conference on Computing : The 5th AJCC 2024)

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On Computing : AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The Asia Joint Conference on Computing : The 5th AJCC 2024) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยกว่า 35 สถาบัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสู่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

โดยมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The Asia Joint Conference on Computing : The 5th AJCC 2024) https://www.ajcc-conf.net สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4204-5999 E-mail: ajcc.infor@gmail.com
  2. งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On Computing : AUC2 2024) http://aucc2024.it.msu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิชา ไชยเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 06-3635-5044 E-mail: suwicha@it.msu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ
โทร. 06-3635-5044

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย