ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน”
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Global Classroom: Now and Next”
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของ ท่านเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้มีกำหนดจัด ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Global Classroom: Now and Next” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual online

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไข ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ นั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปะศาสตร์
โทร. 09-1049-8885 (ผศ.ดร.โกสินทร์ ที่ปรักษพันธ์)
E-mail. kosin.t@rmutsv.ac.th
โทร. 08-1599-5796 (ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง)
E-mail. jirapat_hong@hotmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย