ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

Spread the love
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
วันที่/เวลาการเปิดรับข้อเสนอ
  • ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย