ประชาสัมพันธ์รางวัล SAS International Prize ประจำปี ค.ศ. 2022 ของสถาบันวิทยาศาสตร์สโลวัก

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์รางวัล SAS International Prize ประจำปี ค.ศ. 2022 ของสถาบันวิทยาศาสตร์สโลวัก

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐสโลวัก แจ้งว่า ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากนาง Zuzana Panczova รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สโลวัก (Slovak Academy of Science: SAS) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำส่งหนังสือจากนาย Peter Samuely รองประธาน SAS ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ลงวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2022 แจ้งว่า SAS จะมอบรางวัล SAS International Prize ประจำปี ค.ศ. 2022 ให้กับผลงานวิจัย ของนักวิจัยต่างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ที่มีความเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐสโลวัก โดยเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่สนใจส่งผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ SAS พิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
https://bit.ly/3JZDv8S

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. รางวัล SAS International Prize เป็นรางวัลประจำปีที่ SAS มอบให้แก่ชาวต่างชาติ ที่มีผลงานทางวิชาการโดดเด่นเป็นประจักษ์และเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐสโลวัก โดยจะมอบรางวัลใน 3 สาขา หมุนเวียนกันไป ได้แก่ (1) สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม (Social Sciences, Humanities, Arts and Culture) (2) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) และ (3) วิทยาศาสตร์ เทคนิค (Technical Sciences) โดยพิธีมอบจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก (เทียบเท่าวันชาติ) สำหรับในปีนี้เป็นรอบของรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

2. บทบัญญัติแห่งรางวัล SAS International Prize กำหนดให้การเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับ การพิจารณา สามารถกระทำได้โดยหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือในฐานะผู้สมัครเดี่ยว โดยสามารถส่งชื่อและผลงานให้ SAS พิจารณาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mc-sav@up.upsav.sk และ bezakova@up.upsav.sk พร้อมแสดงเหตุผลความเหมาะสมต่อการรับรางวัลฯ ความเชื่อมโยงของผลงานกับสาธารณรัฐสโลวัก และประวัติส่วนตัว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ
โทร. 02-610-5451 (สนธิ์ / อัญชลี)
โทรสาร. 0-2354-5570

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย