ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

Spread the love

ผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวกมลศรี ราชวงษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ไปแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมและสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ อพ.สธ. จัดงาน “ประชุมวิชาการและ นิทรรศการทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ในวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2565

2. นิทรรศการ “30 ปี อพ.สธ. – 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ประโยชน์แท้แก่มหาชน” วันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 มีดังนี้

  • นิทรรศการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  • นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ 150 หน่วยงานทั่วประเทศ

3. การประชุมวิชาการ มีดังนี้

  • การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  • การประชุมวิชาการขมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. “30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

4. การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ และการแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

5. การออกร้านจำหน่วยอาหารและสินค้าพื้นบ้าน

6. มหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้

7. กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งต่อไป คือวันที่ 18 สิงหาคม 2565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย