ประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร ในระบบ Online

Spread the love
ประชาสัมพันธ์
สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร ในระบบ Online
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย

โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-23-24 กรกฎาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON-LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย”
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมส่งเสริมการวิจัย
โทร 081-303-3127, 081-869-2370

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย