วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ มาเพื่อใช้ประโยชน์และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nirc.moi.go.th)

ติดต่อรายละเอีดยกดเพิ่มเติมได้ที่:
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
โทรศัพท์: 0-2232-1378
Email: rimol.th@gmail.com

ดาวน์โหลด ทำเนียบผลงานวิจัย ฯ ปี 2564 ได้ที่ shorturl.at/bpDPX
หรือ QR Code

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย