ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รับผิดชอบจัดทำวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ การศึกษาวิจัยและวิทยาการที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคและองค์กรอื่น ๆ

ผู้ที่สนใจส่งบทความขอรับการเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีขอบเขตเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค สามารถส่งบทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/iudcJ/login

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อบรมและวิจัยพัฒนา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
โทร. 0-2521-0943-5 ต่อ 505
โทรสาร. 0-2521-0936

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย