ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19
และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และกำหนดจัดการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและเกิดการพัฒนาผลงาน อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วม ดังนี้

  1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 สามารถดูรายละเอียด การส่งผลงานวิจัยได้ที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยมอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377
  2. การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ t.ly/PX7J และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยมอบหมายให้ นางอัญชรี แสงพฤกษ์ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341550-3 ต่อ 3122 เบอร์มือถือ 098-2699225

ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย