วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20
ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
กองบริหารการศึกษา
โทร 034- 341545-6 ต่อ 125 (นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย