ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมนวัตกรรมหรือแนนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมนวัตกรรมหรือแนนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมนวัตกรรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันเวลา/สถานที่ในการจัดงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับศักยภาพในการทำงานด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเป็นการขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง

ประเภทการนำเสนอ

  • การนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รายละเอียดเพิ่ม

กิจกรรม ระยะเวลา
ส่งบทความฉบับเต็ม บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2565
ชำระเงินค่าลงทะเบียน บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2565
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 6 สิงหาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 23 สิงหาคม 2565
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความ 30 สิงหาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 19.00 น.
นำเสนอบทความภาคบรรยายและโปสเตอร์ 31 สิงหาคม 2565

 

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 1,800 บาท/บทความ
ผู้เข้าชม 500 บาท/คน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 066-165-6989 น.ส.พันทิพา เย็นญา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย