ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

Spread the love
ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

        ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบใหม่นี้จะเป็นหนังสือสำคัญ จำนวน 1 แผ่น และรหัสอ้างอิงสำหรับการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) และมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iptthailand.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย