วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) ร่วมมือกับ SCB Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี ภารกิจในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการ “City at the Next Level” เพื่อบ่มเพาะให้ประชาชนเกิดทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
โทร. 09-0978-2142 (ศิริพร)
E-mail: scp@depa.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย