วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม) ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา (Pre-Talent Mobility)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษา
  • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ก่อนการดำเนินงานวิจัยเต็มรูปแบบ หรือดำเนินโครงการในระดับขนาดที่ใหญ่ขึ้น

โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobilit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nA-rUzdyxAYjRMmqm0uayiR3ENJpQz6s

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวณพัชรลาวัลย์ บุญสิงห์ โทร. 0-4304-8048 ต่อ 120
E-mail: indus1@kkusp.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย