ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
“Graduate School Conference 2022”
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022” ขึ้นในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2160-1174-80
โทรสาร. 0-2160-1177

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย