ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

Spread the love

 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
  • เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0 2160 1174
โทรสาร 0 2160 1177

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย