ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี (ออนไลน์)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี (ออนไลน์)

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ได้จัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี (ออนไลน์) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารข้างต้น สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/husorbrujournal  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 0 8644 0310 9

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.