ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วารสารใหม่ 3 ฉบับ

Spread the love
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วารสารใหม่ 3 ฉบับ

          ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารทั้ง 3 ฉบับ เปิดรับบทความวิชาการ (Research Article) บทความวิจัย (Academic Article) และบทความปริทัศน์ (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผ่านลิงก์ดังนี้

          1) วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามลิงก์นี้ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01)

          2) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามลิงก์นี้ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01)

          3) วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovation Arts and Textiles (ตามลิงก์นี้ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/TIAT)  (วารสารฉบับนี้อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์)

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-6701121

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย