ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University – JMS NRRU)
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

กำหนดการเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ประเภทบทความที่เปิดรับ

 • บทความวิจัย (Research Article)
 • บทความวิชาการ (Academic Article)
 • บทความปริทัศน์ (Review Article)
 • การวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์

 • สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
 • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
 • สาขาการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 09-8916-3996 (รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค)
โทร 08-6983-7140 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ)
อีเมล JMS.NRRU@nrru.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย