วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว การพักผ่อนและการมีจิตบริการ การศึกษา สุขภาพ (สังคมศาสตร์) และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

กำหนดการเผยแพร่บทความ

  • เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร
โทร. 075-770-136-7 ต่อ 141
อีเมล journal.sct@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย