ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในประเด็นเรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่น

คณะฯ ได้จัดทำเอกสารและคลิปวีดีโอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป และขอให้ท่านตอบแบบตอบรับการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ Google Form ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร. 090-259-3294

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย