ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.2

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research๒๐๒๖@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาการ
โทร. 0-2242-5900 ต่อ 5761
อีเมล. research๒๐๒๖@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย