วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

ประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง)
สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของบประมาณปีงบประมาณ 2567 และคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 10/2566 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงใคร่ขอนำส่งเอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง และท่านสามารถใช้ประโยชน์และเผยแพร่ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ (FB1) สกสว.
โทร. 0-2278-8230
E-mail: prapatsorn@tsri.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย