ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC 2020 ครั้งที่ 7

Spread the love
ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC 2020 ครั้งที่ 7

          ตามที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC 2020 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น

          ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้คณะผู้จัดงานจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม จากเดิมเป็นการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ http://www.neu.ac.th/ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.