ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “Resilience for Never Normal Era”

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 "Resilience for Never Normal Era"

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย