ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกวารสารวิจัย ปีละ 2 เล่ม ซึ่งเป็นวารสารวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ใน TCI 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดบทความได้ที่ลิงก์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/information/authors 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย