ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั่งส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับสาธารณะ รูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบ Virtual Conference ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านสางผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://en.mahidol.ac.th/enric/  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย