ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย

Spread the love

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย

ด้วยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กับ 7 สถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2nd HRM NPST National Conference 2022) และการนำเสนอผลงานวิชาการ หรืองานวิจัย รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย

วันเวลาในการจัดประชุม

  • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

บุคลากรที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pkruconf.pkru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ
โทร. 076-523-794 ต่อ 5000
โทร 076-211-778
โทร. 088-753-7842 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย