วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 เรื่อง “การบ่มเพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนวิชาการด้านการศึกษาทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ shorturl.asia/mH60h  และผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://registrar.ku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย