วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น”

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น”

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และร่วมชมนิทรรศการพัฒนาท้องถิ่นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://resesrch.crru.ac.th/conference 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย