ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565
เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย
New Security Challenges and Democracy
วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย New Security Challenges and Democracy ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนา
โทร 0 2141 9611
โทรสาร 0 2143 8177
email. webmaster@kpi.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย