ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Spread the love

                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา และคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/training

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย