วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา

          ด้วย สอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) ออกมาแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมทางนโนบายที่มีการจัดทำนโยบายในรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับโอกาศการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. เครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายในโครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future และมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติมกว่า 1,000,000 บาท

          ในการนี้ สอวช. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่านโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP-PosterLostGen และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP-LostGen

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย