วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1 /2565

 
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ครั้งที่ 1 /2565
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย